GTM-01 HKG23 HONG KONG ดิสนีย์ ไหว้พระ 5 วัด 2D1N AUG18
GTM-01 HKG23 HONG KONG ดิสนีย์ ไหว้พระ 5 วัด 2D1N AUG18
เดินทาง 12-13 สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 16,999.-
โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC  


เริ่มต้น 16,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์
วันที่สอง วัดหวังต้าเซียน – สำนักชีฉีหลิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว - วัดแชกงหมิว – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12ส.ค.61 13ส.ค.61 16,999 16,999 15,999 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้