GTM-16 BT-MMR04_DD ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน 3วัน2คืน JUN-SEP18
GTM-16 BT-MMR04_DD ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน 3วัน2คืน  JUN-SEP18
เดินทาง กรกฎาคม - กันยายน 2561 
ราคาเริ่มต้น 10,900.- 
โดยสายการบิน NOK AIR (DD)


เริ่มต้น 10,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน -นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
20ก.ค.61 22ก.ค.61 10,900 10,500 9,900 3,000
21ก.ค.61 23ก.ค.61 10,900 10,500 9,900 3,000
27ก.ค.61 29ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
28ก.ค.61 30ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
03ส.ค.61 05ส.ค.61 10,900 10,500 9,900 3,000
04ส.ค.61 06ส.ค.61 10,900 10,500 9,900 3,000
10ส.ค.61 12ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
11ส.ค.61 13ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
17ส.ค.61 19ส.ค.61 10,900 10,500 9,900 3,000
18ส.ค.61 20ส.ค.61 10,900 10,500 9,900 3,000
24ส.ค.61 26ส.ค.61 10,900 10,500 9,900 3,000
25ส.ค.61 27ส.ค.61 10,900 10,500 9,900 3,000
31ส.ค.61 02ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 3,000
01ก.ย.61 03ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 3,000
07ก.ย.61 09ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 3,000
08ก.ย.61 10ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 3,000
14ก.ย.61 16ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 3,000
15ก.ย.61 17ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 3,000
21ก.ย.61 23ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 3,000
22ก.ย.61 24ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 3,000
28ก.ย.61 30ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 3,000
29ก.ย.61 01ต.ค.61 10,900 10,500 9,900 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้