GTM-42 WQR0108J อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน QR SEP 61 - MAR 62
GTM-42 WQR0108J อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน  QR SEP 61 - MAR 62
เดินทาง กันยายน 2561 - มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 59,900.-
โดยสายการบิน Qatar Airways


เริ่มต้น 59,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่2 โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียมเขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปราโต้
วันที่3 หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า
วันที่4 เวนิส – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง
วันที่5 อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง
วันที่6 ดีจอง - ปารีส - City Tour - พระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
วันที่7 ปารีส – ชมเมือง - แกลลารี-ลาฟาแยตต์ - กรุงเทพฯ
วันที่8 กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
21ก.ย.61 28ก.ย.61 62,900 62,900 62,900 16,900
04ธ.ค.61 11ธ.ค.61 62,900 62,900 62,900 16,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้