GTM-05 GO1HKG-EK001 ฮ่องกง พาช้อป ลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน (EK) AUG-OCT18
GTM-05 GO1HKG-EK001 ฮ่องกง พาช้อป ลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน (EK) AUG-OCT18
เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
โดยสายการบิน EmirateAirline


เริ่มต้น 12,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: กรุงเทพฯ–ฮ่องกง– Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]
วันที่ 2: ฮ่องกง–วัดแชกง–วัดหวังต้าเซียน -พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง + City Gate Outlet
วันที่ 3: ฮ่องกง–วัดเจ้าแม่กวนอิม - อิสระช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต- กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02ส.ค.61 04ส.ค.61 12,900 12,900 12,900 5,000
03ส.ค.61 05ส.ค.61 13,900 13,900 13,900 6,000
04ส.ค.61 06ส.ค.61 12,900 12,900 12,900 5,000
05ส.ค.61 07ส.ค.61 12,900 12,900 12,900 5,000
09ส.ค.61 11ส.ค.61 12,900 12,900 12,900 5,000
10ส.ค.61 12ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 6,000
11ส.ค.61 13ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 6,000
16ส.ค.61 18ส.ค.61 12,900 12,900 12,900 5,000
17ส.ค.61 19ส.ค.61 13,900 13,900 13,900 6,000
18ส.ค.61 20ส.ค.61 13,900 13,900 13,900 6,000
19ส.ค.61 21ส.ค.61 12,900 12,900 12,900 5,000
23ส.ค.61 25ส.ค.61 12,900 12,900 12,900 5,000
24ส.ค.61 26ส.ค.61 13,900 13,900 13,900 6,000
25ส.ค.61 27ส.ค.61 13,900 13,900 13,900 6,000
30ส.ค.61 01ก.ย.61 12,900 12,900 12,900 5,000
31ส.ค.61 02ก.ย.61 13,900 13,900 13,900 6,000
01ก.ย.61 03ก.ย.61 12,900 12,900 12,900 5,000
06ก.ย.61 08ก.ย.61 12,900 12,900 12,900 5,000
07ก.ย.61 09ก.ย.61 13,900 13,900 13,900 6,000
08ก.ย.61 10ก.ย.61 12,900 12,900 12,900 5,000
13ก.ย.61 15ก.ย.61 12,900 12,900 12,900 5,000
14ก.ย.61 16ก.ย.61 13,900 13,900 13,900 6,000
15ก.ย.61 17ก.ย.61 12,900 12,900 12,900 5,000
16ก.ย.61 18ก.ย.61 12,900 12,900 12,900 5,000
21ก.ย.61 23ก.ย.61 13,900 13,900 13,900 6,000
22ก.ย.61 24ก.ย.61 12,900 12,900 12,900 5,000
04ต.ค.61 06ต.ค.61 14,900 14,900 14,900 6,000
05ต.ค.61 07ต.ค.61 14,900 14,900 14,900 6,000
06ต.ค.61 08ต.ค.61 13,900 13,900 13,900 6,000
07ต.ค.61 09ต.ค.61 14,900 14,900 14,900 6,000
11ต.ค.61 13ต.ค.61 14,900 14,900 14,900 6,000
12ต.ค.61 14ต.ค.61 15,900 15,900 15,900 6,000
13ต.ค.61 15ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 6,000
14ต.ค.61 16ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 6,000
18ต.ค.61 20ต.ค.61 14,900 14,900 14,900 6,000
19ต.ค.61 21ต.ค.61 14,900 14,900 14,900 6,000
20ต.ค.61 22ต.ค.61 14,900 14,900 14,900 6,000
21ต.ค.61 23ต.ค.61 14,900 14,900 14,900 6,000
25ต.ค.61 27ต.ค.61 14,900 14,900 14,900 6,000
26ต.ค.61 28ต.ค.61 14,900 14,900 14,900 6,000
27ต.ค.61 29ต.ค.61 14,900 14,900 14,900 6,000
28ต.ค.61 30ต.ค.61 13,900 13,900 13,900 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้