GTM-16 BT-MMR05_FD ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน3คืน
GTM-16 BT-MMR05_FD
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน3คืน
เดินทาง กรกฎาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 16,900.-
โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)


เริ่มต้น 16,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
วันที่สอง มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี- จุดชมวิวทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด
วันที่สาม พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วันที่สี่ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
19ก.ค.61 22ก.ค.61 16,900 16,500 15,900 3,500
27ก.ค.61 30ก.ค.61 16,900 16,500 15,900 3,500
02ส.ค.61 05ส.ค.61 16,900 16,500 15,900 3,500
10ส.ค.61 13ส.ค.61 16,900 16,500 15,900 3,500
16ส.ค.61 19ส.ค.61 16,900 16,500 15,900 3,500
23ส.ค.61 26ส.ค.61 16,900 16,500 15,900 3,500
06ก.ย.61 09ก.ย.61 16,900 16,500 15,900 3,500
13ก.ย.61 16ก.ย.61 16,900 16,500 15,900 3,500
20ก.ย.61 23ก.ย.61 16,900 16,500 15,900 3,500
27ก.ย.61 30ก.ย.61 26,900 16,500 15,900 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้