GTM-11 Superb F1 Supreme Racing 3D2N (3K) 14-16 SEP 18 By 3K,SL,SQ
ทัวร์สิงคโปร์ เมอไลอ้อน ชมการแข่งขัน Formula1 3วัน2คืน
เดินทาง 14-16 / 15-17 SEP18
ราคาเริ่มต้น 19,999.- 
โดยสายการบิน JETSTAR / THAI LION AIR / SINGAPORE AIRLINE 


เริ่มต้น 19,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์สิงคโปร์ เมอไลอ้อน ชมการแข่งขัน Formula1 3วัน2คืน เดินทาง 14-16 / 15-17 SEP18 ราคาเริ่มต้น 19,999.- โดยสายการบิน JETSTAR / THAI LION AIR / SINGAPORE AIRLINE
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เมอไลอ้อน – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - FORMULA 1 SINGAPORE 2018 (รวมบัตรเข้าชมงานระบุที่นั่ง) (-/L/D)
วันที่สอง Free Day FORMULA 1 SINGAPORE 2018 (รวมบัตรเดินเข้าชมงาน) (B/-/-)
วันที่สาม ซิตี้ทัวร์ - มารีน่า เบย์ แซนด์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14ก.ย.61 16ก.ย.61 20,555 20,555 20,555 5,900 JETSTAR
15ก.ย.61 17ก.ย.61 19,999 19,999 19,999 5,900 BY SL=19,999.- SQ=23,999.-
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้