GTM-06 EUR_28_Russia Aurora Hunting 8 Day OCT 18 BY TG
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส จัตุรัสแดง ชมออโลล่า 8วัน6คืน
เดินทาง ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 92,000.- 
โดยสายการบินไทย (TG)


เริ่มต้น 92,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส จัตุรัสแดง ชมออโลล่า 8วัน6คืน เดินทาง ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 92,000.- โดยสายการบินไทย (TG)
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย)
วันที่ 2 กรุงมอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - ชมสถานีรถไฟใต้ดิน
วันที่ 3 เที่ยวชมเมือง - จัตุรัสแดง - เซ็นต์บาซิล - สนามบินเชเรเมเตียโว - บินสู่เมืองมูรมันสก์ - ล่าแสงเหนือที่ออโลล่าวิลเลจ
วันที่ 4 เรือตัดน้ำแข็งนิวเคลียร์ - หมู่บ้านเทริเบร์กา - เที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมง
วันที่ 5 เที่ยวหมู่บ้านซามิ - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
วันที่ 6 มูรมัสก์ - กรุงมอสโคว์ – เซ็นต์ซาเวียร์ - ถนนอราบัต
วันที่ 7 เที่ยวกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - สนามบินโดโมเดโดโว (มอสโคว์) - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่ 8 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11ต.ค.61 18ต.ค.61 92,000 82,900 73,900 10,500
18ต.ค.61 25ต.ค.61 92,000 82,900 73,900 10,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้