GTM-06 EUR_46A_Norway 7 D_Nov - Dec 18
ทัวร์ยุโรป นอร์เวย์ ออสโล ฟลอม เบอร์เก้น สวนวิกเกอแลนด์ 7วัน4คืน
เดินทาง 3-9 พ.ย. //1-7 ธ.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น 73,000.- 
โดยสายการบินไทย 


เริ่มต้น 73,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ยุโรป นอร์เวย์ ออสโล ฟลอม เบอร์เก้น สวนวิกเกอแลนด์ 7วัน4คืน เดินทาง 3-9 พ.ย. //1-7 ธ.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 73,000.- โดยสายการบินไทย
วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ออสโล
วันที่สอง เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - สวนวิกเกอแลนด์ - ฟลอม
วันที่สาม ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - เบอร์เก้น - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น
วันที่สี่ เบอร์เก้น - โวส - ฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เกโล่
วันที่ห้า เกโล่ - กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท
วันที่หก เดินทางสู่สนามบิน - กลับกรุงเทพฯ
วันที่เจ็ด เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03พ.ย.61 09พ.ย.61 73,000 66,000 59,000 8,000
01ธ.ค.61 07ธ.ค.61 73,000 66,000 59,000 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้