GTM-06 EUR_46C_Scandinavia 9 D_AUG-DEC 18
ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9วัน6คืน
เดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61
ราคาเริ่มต้น 97,000.- 
โดยสายการบินไทย 


เริ่มต้น 97,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9วัน6คืน เดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 97,000.- โดยสายการบินไทย
วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน)
วันที่สอง กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - เที่ยวชมเมือง - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้ง
วันที่สาม สต็อกโฮล์ม - โอเรโบร - เมืองคาร์ลสตัท - กรุงออสโล (นอร์เวย์)
วันที่สี่ เที่ยวกรุงออสโล - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - ฟลอม
วันที่ห้า ฟลอม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก (FLAMSBANA) - ล่องเรือชมซองน์ ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เบอร์เก้น
วันที่หก เบอร์เก้น - บินสู่เมืองออสโล - ล่องเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise)
วันที่เจ็ด กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - เที่ยวชมเมือง - ลิตเติลเมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก
วันที่แปด สนามบิน - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่เก้า เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
31ส.ค.61 08ก.ย.61 97,000 88,000 78,000 15,000
10พ.ย.61 18พ.ย.61 97,000 88,000 78,000 15,000
02ธ.ค.61 10ธ.ค.61 97,000 88,000 78,000 15,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้