GTM-16 BT-HKG02_CX ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง 3 วัน 2 คืน AUG-SEP 18
GTM-16 BT-HKG02_CX ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง  3 วัน 2 คืน AUG-SEP 18
เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 15,900.-บาท
โดยสายการบิน Cathay Packfic 


เริ่มต้น 15,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
วันที่สอง วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย- Avenue of Stare
วันที่สาม สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09ส.ค.61 11ส.ค.61 16,900 16,900 15,900 5,500
16ส.ค.61 18ส.ค.61 15,900 15,900 14,900 5,500
23ส.ค.61 25ส.ค.61 15,900 15,900 14,900 5,500
25ส.ค.61 27ส.ค.61 15,900 15,900 14,900 5,500
30ส.ค.61 01ก.ย.61 15,900 15,900 14,900 5,500
08ก.ย.61 10ก.ย.61 15,900 15,900 14,900 5,500
22ก.ย.61 24ก.ย.61 15,900 15,900 14,900 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้