GTM-16 BT-MMR051_FD ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน3คืน JUN-SEP18 XJ
GTM-16 BT-MMR051_FD
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน3คืน JUN-SEP18 XJ
เดินทางเดือน มิถุนายน - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 12,900.-บาท
โดยสายการบิน AIR ASIA (XJ)


เริ่มต้น 12,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
วันที่สอง พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
วันที่สาม มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วันที่สี่ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
28มิ.ย.61 01ก.ค.61 12,900 12,500 11,900 3,500
27ก.ค.61 30ก.ค.61 12,900 12,500 11,900 3,500
02ส.ค.61 05ส.ค.61 12,900 12,500 11,900 3,500
10ส.ค.61 13ส.ค.61 12,900 12,500 11,900 3,500
16ส.ค.61 19ส.ค.61 12,900 12,500 11,900 3,500
23ส.ค.61 26ส.ค.61 12,900 12,500 11,900 3,500
06ก.ย.61 09ก.ย.61 12,900 12,500 11,900 3,500
13ก.ย.61 16ก.ย.61 12,900 12,500 11,900 3,500
20ก.ย.61 23ก.ย.61 12,900 12,500 11,900 3,500
27ก.ย.61 30ก.ย.61 12,900 12,500 11,900 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้