GTM-16 BT-MMR031_FD SUPER SHOCK!! พม่า มัณฑะเลย์ 2วัน1คืน JUN-SEP18 FD
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ สะพานไม้อูเบ็ง 2วัน1คืน
เดินทาง ก.ค. - ก.ย. 2561
ราคาเริ่มต้น 6,900.- 
โดยสายการบิน Thai Air Asia (FD) 


เริ่มต้น 6,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ สะพานไม้อูเบ็ง 2วัน1คืน เดินทาง ก.ค. - ก.ย. 2561 ราคาเริ่มต้น 6,900.- โดยสายการบิน Thai Air Asia (FD)
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์  (-/กลางวันบนเครื่อง/เย็น)
วันที่สอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดเจดีย์หยก-กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวันบนเครื่อง/-)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
28ก.ค.61 29ก.ค.61 7,900 7,900 6,900 1,000
04ส.ค.61 05ส.ค.61 7,900 7,900 6,900 1,000
11ส.ค.61 12ส.ค.61 7,900 7,900 6,900 1,000
17ส.ค.61 18ส.ค.61 6,900 6,900 5,900 1,000
24ส.ค.61 25ส.ค.61 8,900 8,900 7,900 1,000
01ก.ย.61 02ก.ย.61 7,900 7,900 6,900 1,000
08ก.ย.61 09ก.ย.61 7,900 7,900 6,900 1,000
15ก.ย.61 16ก.ย.61 7,900 7,900 6,900 1,000
22ก.ย.61 23ก.ย.61 7,900 7,900 6,900 1,000
29ก.ย.61 30ก.ย.61 7,900 7,900 6,900 1,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้