GTM-16 BT-HKG03_RJ ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน บินรอยัลจอร์แดน AUG-DEC 18
GTM-16 BT-HKG03_RJ ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน บินรอยัลจอร์แดน AUG-DEC 18
เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 16,900.-
โดยสายการบิน Royal Jordan Airways 


เริ่มต้น 16,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
วันที่สอง วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย-A Symphony of Lights
วันที่สาม สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
16ส.ค.61 18ส.ค.61 16,900 16,900 15,900 5,500
20ก.ย.61 22ก.ย.61 16,900 16,900 15,900 5,500
27ก.ย.61 29ก.ย.61 16,900 16,900 15,900 5,500
04ต.ค.61 06ต.ค.61 17,900 17,900 16,900 6,500
11ต.ค.61 13ต.ค.61 18,900 18,900 17,900 6,500
18ต.ค.61 20ต.ค.61 17,900 17,900 16,900 6,500
25ต.ค.61 27ต.ค.61 17,900 17,900 16,900 5,500
15พ.ย.61 17พ.ย.61 16,900 16,900 15,900 5,500
22พ.ย.61 24พ.ย.61 16,900 16,900 15,900 5,500
29พ.ย.61 01ธ.ค.61 16,900 16,900 15,900 5,500
13ธ.ค.61 15ธ.ค.61 16,900 16,900 15,900 5,500
27ธ.ค.61 29ธ.ค.61 19,900 19,900 18,900 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้