GTM-18 TAIWAN HAPPY MOMMY DAY 4วัน3คืน AUG18 BY TG
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เจียงไคเช็ค วัดพระถังซัมจั๋ง 4วัน3คืน
เดินทาง 10 - 13 Aug 2018 
ราคาเริ่มต้น 25,999.- 
โดยสายการบินไทย (TG) 


เริ่มต้น 25,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เจียงไคเช็ค วัดพระถังซัมจั๋ง 4วัน3คืน เดินทาง 10 - 13 Aug 2018 ราคาเริ่มต้น 25,999.- โดยสายการบินไทย (TG)
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2 ผูหลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถซานซื่อ – ชาอู่หลง – ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 2 ผูหลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถซานซื่อ – ชาอู่หลง – ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 4 DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10ส.ค.61 13ส.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้