GTM-16 BT-HKG008_CX ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฟรี!! กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน SEP 18
GTM-16 BT-HKG008_CX ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฟรี!! กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน SEP 18
เดินทาง กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 16,900.-
โดยสายการบิน Cathay Packfic 


เริ่มต้น 16,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-city gate outlets
วันที่สอง มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-โอท็อป-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง
วันที่สาม รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ก.ย.61 03ก.ย.61 16,900 15,900 16,900 5,500
08ก.ย.61 10ก.ย.61 16,900 15,900 16,900 5,500
13ก.ย.61 15ก.ย.61 16,900 15,900 16,900 5,500
20ก.ย.61 22ก.ย.61 16,900 15,900 16,900 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้