GTM-18 SWEETY TAIWAN 4D3N JUL-SEP18 TG
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน วัดพระถังซัมจั๋ง ชิมชาอู่หลง  4วัน3คืน
เดินทาง ก.ค.- ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น 18,999.- 
โดยสายการบินไทย (TG)


เริ่มต้น 18,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน วัดพระถังซัมจั๋ง ชิมชาอู่หลง 4วัน3คืน เดินทาง ก.ค.- ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 18,999.- โดยสายการบินไทย (TG)
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2 ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินวู่ – ชิมชาอู่หลง – D.I.Y พายสัปปะรด
วันที่ 3 ฉื่อเฟิ่น – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – DUTY FREE – ศูนย์ GERMANIUM – ซีเหมินติง
วันที่ 4 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27ก.ค.61 30ก.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,900
02ส.ค.61 05ส.ค.61 18,999 18,999 18,999 6,900
25ส.ค.61 28ส.ค.61 18,999 18,999 18,999 6,900
13ก.ย.61 16ก.ย.61 18,999 18,999 18,999 6,900
27ก.ย.61 30ก.ย.61 18,999 18,999 18,999 6,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้