GTM-25 FT1 GOLD180012 TAIWAN TIGER FIGHTER 4วัน3คืน FEB-OCT18 BYIT
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว 4วัน3คืน
เดินทาง ก.พ.-ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 13,999.- 
โดยสายการบิน TIGER AIR 


เริ่มต้น 13,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว 4วัน3คืน เดินทาง ก.พ.-ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 13,999.- โดยสายการบิน TIGER AIR
วันแรก กรุงเทพฯ ไต้หวัน – เถาหยวน
วันที่สอง เถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา – ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
วันที่สาม ไทจง–ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว -- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)
วันที่สี่ GERMANIUM POWER -- อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ – ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี -- สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02ส.ค.61 05ส.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,500
16ส.ค.61 19ส.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,500
30ส.ค.61 02ก.ย.61 13,999 13,999 13,999 4,500
14ก.ย.61 17ก.ย.61 13,999 13,999 13,999 4,500
21ก.ย.61 24ก.ย.61 13,999 13,999 13,999 4,500
05ต.ค.61 08ต.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,500
12ต.ค.61 15ต.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้