GTM-25 ST0-1 GOLD170001 TAIWAN TIGER PRO ดีเฟ่อร์ 4วัน3คืน MAR-OCT18 IT
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4วัน3คืน
เดินทาง มี.ค.-ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 17,900.- 
โดยสายการบิน TIGER AIR (IT)


เริ่มต้น 17,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4วัน3คืน เดินทาง มี.ค.-ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 17,900.- โดยสายการบิน TIGER AIR (IT)
วันแรก กรุงเทพฯ ไต้หวัน – เถาหยวน
วันที่สอง เถาหยวน – หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านชา –ไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
วันที่สาม ไทจง–ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – แช่น้ำแร่
วันที่สี่ GERMANIUM POWER -- พิพิธภัณฑ์กู้กง -- สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02ส.ค.61 05ส.ค.61 17,900 17,900 17,900 6,000
16ส.ค.61 19ส.ค.61 17,900 17,900 17,900 6,000
30ส.ค.61 02ก.ย.61 17,900 17,900 17,900 6,000
14ก.ย.61 17ก.ย.61 18,900 18,900 18,900 6,000
21ก.ย.61 24ก.ย.61 18,900 18,900 18,900 6,000
05ต.ค.61 08ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 6,000
12ต.ค.61 15ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้