GTM-25 ST0-3 GOLD180015 ไต้หวันตู้หูวว์ 4วัน2คืน JUL-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เถาหยวน ไทเป ไทจง 4วัน2คืน
เดินทาง ก.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 18,900.- 
โดยสายการบิน EVA AIR  


เริ่มต้น 18,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เถาหยวน ไทเป ไทจง 4วัน2คืน เดินทาง ก.ค.- ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 18,900.- โดยสายการบิน EVA AIR
วันแรก กรุงเทพฯ
วันสอง กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดจงไถฉานซื่อ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง – เถาหยวน – เขื่อนสือเหมิน – สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คที่ฉือหู – ไทเป – GERMANIUM SHOP – ซีเหมินติง
วันที่สี่ เหย่หลิ่ว – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิว ชั้น 89 ) – MITSUI OUTLET –สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03ส.ค.61 06ส.ค.61 20,500 20,500 20,500 4,000
31ส.ค.61 03ก.ย.61 19,500 19,500 19,500 4,000
07ก.ย.61 10ก.ย.61 19,500 19,500 19,500 4,000
21ก.ย.61 24ก.ย.61 19,900 19,900 19,900 4,000
03ต.ค.61 06ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 4,000
12ต.ค.61 15ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 4,000
21ต.ค.61 24ต.ค.61 22,900 22,900 22,900 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้