GTM-25 ST0-9 GOLD180014 TAIWAN EVA PRO ฝุดฝุด 4วัน3คืน JUL-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4วัน3คืน
เดินทาง ก.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 20,900.- 
โดยสายการบิน EVA AIR  


เริ่มต้น 20,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4วัน3คืน เดินทาง ก.ค.- ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 20,900.- โดยสายการบิน EVA AIR
วันแรก กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – ไทเป
วันที่สอง ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เหย่หลิ่ว – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – เถาหยวน – อาบน้ำแร่ส่วนตัว
วันที่สาม เถาหยวน หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา + วัดพระถังซัมจั๋ง– วัดเหวินอู่ – ร้านชา - ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
วันที่สี่ ไทจง – ไทเป – GERMANIUM POWER –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11ส.ค.61 14ส.ค.61 21,900 21,900 21,900 6,000
18ส.ค.61 21ส.ค.61 20,900 20,900 20,900 6,000
01ก.ย.61 04ก.ย.61 20,900 20,900 20,900 6,000
15ก.ย.61 18ก.ย.61 20,900 20,900 20,900 6,000
06ต.ค.61 09ต.ค.61 21,900 21,900 21,900 6,000
10พ.ย.61 13พ.ย.61 20,900 20,900 20,900 6,000
24พ.ย.61 27พ.ย.61 20,900 20,900 20,900 6,000
08ธ.ค.61 11ธ.ค.61 21,900 21,900 21,900 6,000
15ธ.ค.61 18ธ.ค.61 20,900 20,900 20,900 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้