GTM-25 ST7 GOLD170016 TAIWAN อารีซาน เบาเบา 5วัน3คืน AUG-DEC18 BR
ทัวร์ไต้หวัน อารีซัน จิ่วเฟิ่น ไทเป101 เหย่หลิ่ว 5วัน3คืน
เดินทาง ส.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 19,900.- 
โดยสายการบิน EVA AIR  


เริ่มต้น 19,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน อารีซัน จิ่วเฟิ่น ไทเป101 เหย่หลิ่ว 5วัน3คืน เดินทาง ส.ค.- ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 19,900.- โดยสายการบิน EVA AIR
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้
วันที่สาม อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา - เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์
วันที่สี่ ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด– ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ห้า หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
08ส.ค.61 12ส.ค.61 19,900 19,900 19,900 5,000
26ก.ย.61 30ก.ย.61 21,500 21,500 21,500 5,000
21ต.ค.61 25ต.ค.61 20,900 20,900 20,900 5,000
22ต.ค.61 26ต.ค.61 20,900 20,900 20,900 5,000
02พ.ย.61 06พ.ย.61 21,900 21,900 21,900 5,000
09พ.ย.61 13พ.ย.61 21,900 21,900 21,900 5,000
23พ.ย.61 27พ.ย.61 21,900 21,900 21,900 5,000
05ธ.ค.61 09ธ.ค.61 20,900 20,900 20,900 5,000
12ธ.ค.61 16ธ.ค.61 21,500 21,500 21,500 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้