GTM-32 HKG07 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง แก้ปีชง เปิดดวงเศรษฐี AUG-SEP 18
GTM-32 HKG07 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง แก้ปีชง เปิดดวงเศรษฐี AUG-SEP 18
เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 9,999.-
โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES 


เริ่มต้น 9,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - เมืองมาเก๊า –วัดอาม่า- ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ –ร้านขายของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า – เมืองจู่ไห่
วันที่ 2 เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ-ร้านผ้าไหม -สวนหยวนหมิงหยวนหรือพระราชวังฤดูร้อนโบราณชมโชว์ แสง สี เสียง เมนูพิเศษ เป่าฮื้อ
วันที่ 3 เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ - พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง+ ไวน์แดง
วันที่ 4 เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก -ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย-ดิวตี้ ฟรี-เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09ส.ค.61 12ส.ค.61 11,999 14,999 14,999 4,000
16ส.ค.61 19ส.ค.61 9,999 12,999 12,999 4,000
23ส.ค.61 26ส.ค.61 9,999 12,999 12,999 4,000
30ส.ค.61 02ก.ย.61 9,999 12,999 12,999 4,000
06ก.ย.61 09ก.ย.61 9,999 12,999 12,999 4,000
27ก.ย.61 30ก.ย.61 9,999 12,999 12,999 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้