GTM-09S SHWECKG6 ทัวร์ฉงชิ่ง...ปลาราดพริก ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ President Cruise AUG-OCT18
GTM-09S SHWECKG6 ทัวร์ฉงชิ่ง...ปลาราดพริก ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ President Cruise AUG-OCT18
เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 29,999.-
โดยสายการบิน THAI SMILE 


เริ่มต้น 29,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ลงเรือสำราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8
วันที่สอง ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ
วันที่สาม ช่อแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนงซี-งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ
วันที่สี่ ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง-เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)-เมืองอี๋ชาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง
วันที่ห้า ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10ส.ค.61 14ส.ค.61 2,999 29,999 29,999 12,000
24ส.ค.61 28ส.ค.61 30,999 30,999 30,999 12,000
07ก.ย.61 11ก.ย.61 30,999 30,999 30,999 12,000
21ก.ย.61 25ก.ย.61 31,999 31,999 31,999 12,000
12ต.ค.61 16ต.ค.61 32,999 32,999 32,999 12,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้