GTM-09S SHWECKG7 ทัวร์ต้าจู๋...ยำใหญ่ ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (WE) AUG-DEC18
GTM-09S SHWECKG7 ทัวร์ต้าจู๋...ยำใหญ่ ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (WE) AUG-DEC18
เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 21,999.-
โดยสายการบิน THAI SMILE 


เริ่มต้น 21,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-อู่หลง
วันที่สอง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก
วันที่สาม อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
วันที่สี่ ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง
วันที่ห้า อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10ส.ค.61 14ส.ค.61 21,999 21,999 21,999 4,500
24ส.ค.61 28ส.ค.61 21,999 21,999 21,999 4,500
07ก.ย.61 11ก.ย.61 22,999 22,999 22,999 4,500
21ก.ย.61 25ก.ย.61 22,999 22,999 22,999 4,500
12ต.ค.61 16ต.ค.61 24,999 24,999 24,999 4,500
27ต.ค.61 31ต.ค.61 23,999 23,999 23,999 4,500
24พ.ย.61 28พ.ย.61 21,999 21,999 21,999 4,500
05ธ.ค.61 09ธ.ค.61 22,999 22,999 22,999 4,500
07ธ.ค.61 11ธ.ค.61 22,999 22,999 22,999 4,500
22ธ.ค.61 26ธ.ค.61 21,999 21,999 21,999 4,500
28ธ.ค.61 01ม.ค.62 28,999 28,999 28,999 4,500
29ธ.ค.61 02ม.ค.62 28,999 28,999 28,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้