GTM-09S SHWECSX10 ทัวร์จางเจียเจี้ย หมูหวาน สะพานแก้วลอยฟ้า เทียนเหมินซาน ฉางซา AUG-DEC18
 GTM-09S SHWECSX10 ทัวร์จางเจียเจี้ย หมูหวาน สะพานแก้วลอยฟ้า เทียนเหมินซาน ฉางซา AUG-DEC18
เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 21,999.-
โดยสายการบิน THAI SMILE 


เริ่มต้น 21,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ-ฉางซา
วันที่สอง ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-โชว์นางจิ้งจอกขาว
วันที่สาม อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
วันที่สี่ จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
24ส.ค.61 27ส.ค.61 22,999 22,999 22,999 4,500
07ก.ย.61 10ก.ย.61 22,999 22,999 22,999 4,500
21ก.ย.61 24ก.ย.61 22,999 22,999 22,999 4,500
12ต.ค.61 15ต.ค.61 22,999 22,999 22,999 4,500
26ต.ค.61 29ต.ค.61 22,999 22,999 2,999 4,500
09พ.ย.61 12พ.ย.61 22,999 22,999 22,999 4,500
23พ.ย.61 26พ.ย.61 22,999 22,999 22,999 4,500
21ธ.ค.61 24ธ.ค.61 22,999 22,999 22,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้