GTM-09 SHCZCSX3จางเจียเจี้ยเทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6วัน5คืน JUL-OCT18 BY CZ
ทัวร์จีน SHCZCSX3 จางเจียเจี้ยเทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6วัน5คืน 
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน China Southern (CZ)
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท  


เริ่มต้น 21,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน SHCZCSX3 จางเจียเจี้ยเทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6วัน5คืน เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 2561 โดยสายการบิน China Southern (CZ) ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท
วันแรก กรุงเทพฯ-ฉางซา-ฟ่งหวง
วันที่สอง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม
วันที่สาม ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย
วันที่สี่ ร้านใบชา-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพารา-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
วันที่ห้า เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตู สวรรค์-ภาพวาดทราย-จางเจียเจี้ย-ฉางซา
วันที่หก เกาะส้ม (รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14ก.ค.61 17ก.ค.61 21,999 21,999 21,999 4,500
18ส.ค.61 23ส.ค.61 21,999 21,999 21,999 4,500
08ก.ย.61 13ก.ย.61 21,999 21,999 21,999 4,500
27ต.ค.61 01พ.ย.61 21,999 21,999 21,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้