GTM-09S SHXWSHE7 ทัวร์เสิ่นหยาง กระเฉดไฟแดง หาดแดง จี๋หลิน ฉางชุน ทุ่งลาเวนเดอร์ AUG-SEP18
GTM-09S SHXWSHE7 ทัวร์เสิ่นหยาง กระเฉดไฟแดง หาดแดง จี๋หลิน ฉางชุน ทุ่งลาเวนเดอร์ AUG-SEP18
เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 26,999.-
โดยสายการบิน NOK SCOOT 


เริ่มต้น 26,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง
วันที่สาม เสิ่นหยาง-เมืองผานจิ่น-หาดแดง-เสิ่นหยาง
วันที่สี่ เสิ่นหยาง-จี๋หลิน-วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง-สวนเป่ยซาน-จัตุรัสซื่อจี้
วันที่ห้า จี๋หลิน-ฉางชุน-วังปูยี-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก )-จัตุรัสวัฒนธรรม
วันที่หก ฉางชุน-เสิ่นหยาง-ทุ่งลาเวนเดอร์จื่อเยียน-ถนนจงเจีย
วันที่เจ็ด เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10ส.ค.61 16ส.ค.61 28,999 28,999 28,999 4,500
21ก.ย.61 27ก.ย.61 28,999 28,999 28,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้