GTM-09S SHXWXIY4 ทัวร์ซีอาน...หมูมะนาว ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน 6 วัน 4 คืน (XW) AUG-OCT18
GTM-09S SHXWXIY4 ทัวร์ซีอาน...หมูมะนาว ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน 6 วัน 4 คืน (XW) AUG-OCT18
เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 25,999.-
โดยสายการบิน NOK SCOOT 


เริ่มต้น 25,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สนามบินดอนเมือง-ซีอาน
วันที่สอง ซีอาน-รถไฟความเร็วสูง-ลั่วหยาง-เมืองเติงฟง-วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดง กังฟู-ลั่วหยาง
วันที่สาม ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)-หลิงเป่า
วันที่สี่ หลิงเป่า-ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถแบตเตอรี่)-ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้-กำแพงเมืองโบราณ
วันที่ห้า จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ศาลเจ้าหลักเมือง-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง และหอกลอง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม-โชว์ราชวงศ์ถัง-สนามบินซีอาน
วันที่หก ซีอาน-สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
23ส.ค.61 28ส.ค.61 25,999 25,999 25,999 4,500
13ก.ย.61 18ก.ย.61 26,999 26,999 26,999 4,500
20ก.ย.61 25ก.ย.61 26,999 26,999 26,999 4,500
27ก.ย.61 02ต.ค.61 26,999 26,999 26,999 4,500
18ต.ค.61 23ต.ค.61 30,999 30,999 30,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้