GTM-33 JVN15 VIETNAM ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4วัน3คืน OCT-DEC18 QR
GTM-33 JVN15 VIETNAM ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4วัน3คืน OCT-DEC18 QR
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61 
ราคาเริ่มต้น 12,900.- 
โดยสายการบิน การ์ตาร์แอร์เวย์ 


เริ่มต้น 12,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่1 กรุงเทพ-ฮานอย-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันที่2 เมืองฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี -บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-เมืองซาปา-ตลาด LOVE MARKET
วันที่ 3 ซาปา-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-ฟานซีปัน
วันที่ 4 ซาปา-ฮานอย-กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13ต.ค.61 16ต.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,500
20ต.ค.61 23ต.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,500
21ต.ค.61 24ต.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,500
25ต.ค.61 28ต.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,500
26ต.ค.61 29ต.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,500
27ต.ค.61 30ต.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,500
02พ.ย.61 05พ.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,500
03พ.ย.61 06พ.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,500
08พ.ย.61 11พ.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,500
09พ.ย.61 12พ.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,500
10พ.ย.61 13พ.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,500
16พ.ย.61 19พ.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,500
17พ.ย.61 20พ.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,500
22พ.ย.61 25พ.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,500
23พ.ย.61 26พ.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,500
24พ.ย.61 27พ.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,500
29พ.ย.61 02ธ.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,500
30พ.ย.61 03ธ.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,500
01ธ.ค.61 04ธ.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,500
06ธ.ค.61 09ธ.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,500
07ธ.ค.61 10ธ.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,500
08ธ.ค.61 11ธ.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้