GTM-09S SHTGPEK7 ทัวร์ปักกิ่ง...หมึกนึ่งมะนาว ตามรอยฮ่องเต้ ลิ้มรสอาหารฮ่องเต้แมนจูเลีย AUG-DEC18
GTM-09S SHTGPEK7 ทัวร์ปักกิ่ง...หมึกนึ่งมะนาว ตามรอยฮ่องเต้ ลิ้มรสอาหารฮ่องเต้แมนจูเลีย AUG-DEC18
เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 21,999.-
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS


เริ่มต้น 21,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง
วันที่สอง ปักกิ่ง-เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น-กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)
วันที่สาม จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังโบราณกู้กง-ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
วันที่สี่ ร้านบัวหิมะ-พระราชวังฤดูร้อน (ฟรีค่าชุดถ่ายรูป 1 ใบ)-ร้านหยก
วันที่ห้า ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
25ส.ค.61 29ส.ค.61 21,999 24,999 24,999 4,500
19ก.ย.61 23ก.ย.61 21,999 24,999 24,999 4,500
19ต.ค.61 23ต.ค.61 23,999 26,999 26,999 4,500
27ต.ค.61 31ต.ค.61 21,999 24,999 24,999 4,500
07พ.ย.61 11พ.ย.61 21,999 24,999 24,999 4,500
24พ.ย.61 28พ.ย.61 21,999 24,999 24,999 4,500
05ธ.ค.61 09ธ.ค.61 22,999 25,999 25,999 4,500
08ธ.ค.61 12ธ.ค.61 22,999 25,999 25,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้