GTM-09S SHFMPVG6 ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ปูอบวุ้นเส้น อูเจิ้น(พัก 1 คืน) หังโจว ขึ้นตึกจินเหมา AUG-DEC18
GTM-09S SHFMPVG6 ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ปูอบวุ้นเส้น อูเจิ้น(พัก 1 คืน) หังโจว ขึ้นตึกจินเหมา 5 วัน 4 คืน (FMMU) AUG-DEC18
เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 17,999.-
โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES / CHINA EASTERN AIRLINES 


เริ่มต้น 17,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้
วันที่สอง เซี่ยงไฮ้-อูเจิ้น-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือเข้าเมืองโบราณอูเจิ้น
วันที่สาม อูเจิ้น-หังโจว-ร้านหมอนยางพารา-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย
วันที่สี่ หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน
วันที่ห้า ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06ส.ค.61 10ส.ค.61 17,999 17,999 17,999 4,500
09ส.ค.61 13ส.ค.61 21,999 21,999 21,999 4,500
22ส.ค.61 26ส.ค.61 20,999 20,999 20,999 4,500
05ก.ย.61 09ก.ย.61 20,999 20,999 20,999 4,500
19ก.ย.61 23ก.ย.61 23,999 23,999 23,999 4,500
17ต.ค.61 21ต.ค.61 24,999 24,999 24,999 4,500
24ต.ค.61 28ต.ค.61 22,999 22,999 22,999 4,500
21พ.ย.61 25พ.ย.61 20,999 20,999 20,999 4,500
28พ.ย.61 02ธ.ค.61 20,999 20,999 20,999 4,500
05ธ.ค.61 09ธ.ค.61 22,999 22,999 22,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้