GTM-09S SHCATSN3 ทัวร์เฉิงเต๋อ...พะแนงหมู เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA) OCT-DEC18
ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน กู้กง หวังฟู่จิ่ง เฉิงเต๋า 5วัน3คืน
เดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61
ราคาเริ่มต้น 22,999.- 
โดยสายการบิน AIR CHINA (CA) 


เริ่มต้น 22,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน กู้กง หวังฟู่จิ่ง เฉิงเต๋า 5วัน3คืน เดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,999.- โดยสายการบิน AIR CHINA (CA)
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ-เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง -ถนนหวังฟูจิ่ง
วันที่สาม ร้านหยก-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านยางพารา-กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยวี่
วันที่สี่ ปักกิ่ง-ร้านผีชิว-เฉิงเต๋อ-วัดผู่หนิง
วันที่ห้า เฉิงเต๋อ-พระราชวังโปตาลาน้อย-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-เทียนสิน-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05ก.ย.61 09ก.ย.61 22,999 25,999 25,999 4,500
10ต.ค.61 14ต.ค.61 22,999 25,999 25,999 4,500
07พ.ย.61 11พ.ย.61 22,999 25,999 25,999 4,500
30พ.ย.61 04ธ.ค.61 22,999 25,999 25,999 4,500
29ธ.ค.61 02ม.ค.62 28,999 31,999 31,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้