GTM-09S SH3UCTU17 ทัวร์จิ่วจ้ายโกว...ต้มยำกุ้ง หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (3U)NOV-DEC 18
GTM-09S SH3UCTU17 ทัวร์จิ่วจ้ายโกว...ต้มยำกุ้ง หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (3U) NOV-DEC18
เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 23,999.-
โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES 


เริ่มต้น 23,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ-เฉิงตู
วันที่สอง เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน)
วันที่สี่ จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เม่าเสี้ยน
วันที่ห้า เม่าเสี้ยน-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่หก ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09พ.ย.61 14พ.ย.61 25,999 25,999 25,999 3,000
23พ.ย.61 28พ.ย.61 23,999 23,999 23,999 3,000
14ธ.ค.61 19ธ.ค.61 23,999 23,999 23,999 4,000
21ธ.ค.61 26ธ.ค.61 23,999 23,999 23,999 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้