GTM-09S SHSCTAO1 ทัวร์ชิงเต่า...ขาหมูเยอรมัน เว่ยฝั่ง จี่หนาน เขาไท่ซาน 6 วัน 4 คืน (SC) SEP-OCT 18
ทัวร์จีน ชิงเต่า เว่ยฝั่ง จี่หนาน เขาไท่ซาน 6วัน4คืน
เดินทาง 1-6 ก.ย. 61 // 8-13 ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 25,999.- 
โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINES (SC) 


เริ่มต้น 25,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน ชิงเต่า เว่ยฝั่ง จี่หนาน เขาไท่ซาน 6วัน4คืน เดินทาง 1-6 ก.ย. 61 // 8-13 ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 25,999.- โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINES (SC)
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ-ชิงเต่า-สะพานจ้านเฉียว-โบสถ์ St. Emil (ชมภายนอก)-เสี่ยวอี๋ซาน-เวยฝั่ง
วันที่สาม เวยฝั่ง-หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง-พิพิธภัณฑ์ว่าว-เมืองจือโป-ย่านการค้าโบราณหมู่บ้านโจวชุน จี่หนาน- ชมวิวกลางคืนน้ำพุเสือดำ-ถนนโบราณควางโหวหลี
วันที่สี่ จี่หนาน-ทะเลสาบต้าหมิงหู-วัดหลิงเหยียน-ไท่อัน
วันที่ห้า ไท่อัน-ภูเขาไท่ซาน (กระเช้าขึ้น-ลง)-ชิงเต่า
วันที่หก โรงงานเบียร์ชิงเต่า-จัตุรัส 54-ถนนแปดสาย-ชิงเต่า-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ก.ย.61 06ก.ย.61 25,999 25,999 25,999 4,500
08ต.ค.61 13ต.ค.61 25,999 25,999 25,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้