GTM-09S SHCAPEK17ทัวร์ปักกิ่ง...หมึกผัดไข่เค็ม SNOW WORLD กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน DEC18
GTM-09S SHCAPEK17ทัวร์ปักกิ่ง...หมึกผัดไข่เค็ม SNOW WORLD กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน  DEC18
เดินทาง 28 ธันวาคม-1 มกราคม 2562 / 29 ธันวาคม-2 มกราคม 2562
ราคาเริ่มต้น 29,999.-
โดยสายการบิน AIR CHIN


เริ่มต้น 29,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านบัวหิมะ-วัดหงโหลวซื่อ-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ช้อปปิ้ง THE PLACE
วันที่สี่ ร้านหยก-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน- SNOW WORLD-ถนนหวังฟูจิ่ง
วันที่ห้า ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
28ธ.ค.61 01ม.ค.62 29,999 32,999 32,999 4,500
29ธ.ค.61 02ม.ค.62 29,999 32,999 32,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้