GTM-09C CSXIYXW04 ทัวร์ซีอาน เกี๊ยวนึ่ง 6 วัน 4 คืน (XW) SEP18
ทัวร์จีน ซีอาน เขาหัวซาน กำแพงเมืองโบราณ ต้าหมิงกง โชว์ราชวงศ์ถัง6วัน4คืน
เดินทาง 13-18 ก.ย.61 // 27 ก.ย.-02 ต.ค.61
ราคาเริ่มต้น 21,899.- 
โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW) 


เริ่มต้น 21,899


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน ซีอาน เขาหัวซาน กำแพงเมืองโบราณ ต้าหมิงกง โชว์ราชวงศ์ถัง6วัน4คืน เดินทาง 13-18 ก.ย.61 // 27 ก.ย.-02 ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 21,899.- โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)
วันแรก ดอนเมือง-ซีอาน
วันที่สอง กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนยางพารา-ซีอาน-เขาหัวซาน
วันที่สาม เขาหัวซาน(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-สวนผลไม้-ซีอาน
วันที่สี่ กำแพงเมืองโบราณ-พระราชวังต้าหมิงกง-ร้านหยก-เจดีย์ห่านป่าใหญ่
วันที่ห้า เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ร้านผ้าไหม-ศาลเจ้าหลักเมือง-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-ตลาดมุสลิม-โชว์ราชวงศ์ถัง-สนามบินซีอาน
วันที่หก ซีอาน-ดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13ก.ย.61 18ก.ย.61 21,899 21,899 21,899 6,000
27ก.ย.61 02ต.ค.61 21,899 21,899 21,899 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้