GTM-21 BW-RUS011261TG RUSSIA WINTER IN MURMANSK 1-6 DEC 18 BY TG
ทัวร์รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ มูรมัมสก์ 6วัน 4คืน
บินด้วยสายการบินไทย
บินภายใน 2 ขา เที่ยว 2 เมือง
พักมอสโคว์ 2 คืน / พักมูรมัมสก์ 2 คืน
ออกเดินทาง 1-6 ธ.ค. 61


เริ่มต้น 59,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
- เมืองมูรมันสก์ (Murmansk)ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย ติดกับฟินแลนด์และนอร์เวย์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอาร์คติก - ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น - ชมพระราชวังเครมลิน เมืองมอสโคว์
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว มอสโคว์(TG 974 : 10.50 – 17.10) จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก) - สุสานเลนิน
07.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระต่างๆ
10.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974
17.10 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชม.) นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว์ นำท่านถ่ายรูปคู่กับจัตุรัสแดง คำว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่นวันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2
จากนั้น นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก) สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องสำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า จากนั้นนำท่านชม สุสานเลนิน ตั้งอยู่บริเวณ จัตุรัสแดง ภายในมีโลงแก้วคริสตัล ที่บรรจุศพอดีตประธานาธิบดีเลนิน อาคารภายนอกสร้างจากหินแกรนิตสีแดง ออกแบบโดย เอ.ชูเซฟ สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1930
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก IZMAILOVO DELTA HOTELMOSCOW (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 1)
วันที่ 2 : มอสโคว์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ พระราชวังเครมลิน- สนามบินภายในประเทศ(SU 1324 : 15.40 – 18.05)– มูรมันสก์ ตามล่าหาแสงเหนือ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2)
นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติย์พระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง
จากนั้น นำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมงกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ตามความเชื่อชาวรัสเซียเครมลินคือที่ สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเชเรเมเตียโว(SVO-SHEREMETYEVO INT.AIRPORT,MOSCOW) เพื่อเดินทางสู่เมืองมูรมันสก์ โดยสายการบิน AERO FLOT AIRLINESเที่ยวบินที่ SU1324
15.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองมูรมันสก์
18.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมูรมันสก์ ประเทศรัสเซียเมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย ติดกับฟินแลนด์และนอร์เวย์ เป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ- ลาสต์ (Murmansk Oblast) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลม โคลายื่นไปใน มหาสมุทรเป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญ ในการ มุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอาร์คติก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก AZIMUT HOTELMURMANSK (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 2)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (4)
นําท่านทำกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ํา*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ โดยช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงจนถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ ในเดือนตุลาคม กุมภาพันธ์ และ มีนาคม เป็นเดือนที่เหมาะสำหรับการชมออโรราทางซีกโลกเหนือ มักจะเกิดในช่วงเวลาสี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***
วันที่ 3 : เมืองมูรมันสก์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) – หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามิ มูรมันสก์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิม่ะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มนี้จะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น จากนั้นนำท่านสู่เมืองมูร์มันสก์ (Murmansk)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามินี้ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ (Reindeer) หมาป่า (Foxes) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ แบบชาวพื้นเมืองซามิ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก AZIMUT HOTELMURMANSK(หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 3)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (7)
นําท่านทำกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ํา*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ โดยช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงจนถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ ในเดือนตุลาคม กุมภาพันธ์ และ มีนาคม เป็นเดือนที่เหมาะสำหรับการชมออโรราทางซีกโลกเหนือ มักจะเกิดในช่วงเวลาสี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***
วันที่ 4 : เมืองมูรมันสก์ – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - เมืองเทอริเบอก้า - ขับรถ Snow mobile- สนามบินภายในประเทศ (SU 1325 : 19.15 – 21.35) เมืองมอสโคว์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปีค.ศ.1957 และได้ปลดประจําการ แล้ว ปัจจุบันเป็น พิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองมูรมันสก์ ในอดีตเรือลํานี้ใช้ตัดนํ้าแข็งเพื่อเปิดทางนํ้าแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้าโดยในปัจจุบันยังมีเรือที่ปฏิบัติการตัดนํ้าแข็งอยู่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเทอริเบอก้า (TERIBERKA) เมืองชนบทของประเทศรัสเซีย อยู่ในมูรมันสก์ บริเวณแถบชายฝั่งทะเลบาร์ เร้นทส์(Barents Sea) สัมผัสกับความหนาวเย็นท่ามกลางภูเขาปกคลุมด้วยหิมะและธรรมชาติที่สวยงาม นำท่านชมเมืองเก่าอันมีมนต์เสน่ห์ตรึงใจ เพราะบ้านแต่ละหลังได้สร้างไว้อย่างเรียบง่ายแต่คงความเป็นเอกลักษณ์สไตล์รัสเซียพร้อมเที่ยวชมบริเวณ อ่าวเทอริเบอก้า ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศอันเงียบสงบ บริเวณนี้ยังคงเป็น สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังของรัสเซีย เรื่อง Leviathan จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลิน ตื่นเต้นกับการ ขับรถSnow mobile ตะลุยหิมะที่ท่านสามารถขับรถไปบนหิมะ ลานนํ้าแข็งซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง
นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายเมืองมูรมันสก์เพื่อเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ โดยสายการบิน AERO FLOT AIRLINES เที่ยวบินที่ SU1325
19.15 น ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบกล่องบนเครื่อง Dinner Box (10)
21.35 น. เดินทางถึงสนามบินภายในประเทศเชเรเมเตียโวเมืองมอสโคว์
นำท่านเข้าสู่ที่พัก IZMAILOVO DELTA HOTEL MOSCOW (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 4)
0
วันที่ 5 : มอสโคว์ –ตลาดอิสไมลอฟกี้ วิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์–ถนนอารบัท สนามบิน(TG 975 : 18.40 – 07.30)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
นำท่านช้อปปิ้งตลาดอิสไมลอฟกี้Izmailovo Marketเป็น ศูนย์กลางการค้าขาย ของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุง Moscow โดยตลาด Izmailovo แห่งนี้จะตั้งอยู่ลึก จากถนนใหญ่สักหน่อย ภายในตลาดมีลักษณะคล้ายกับตลาดค้าส่ง มีร้านค้า มากมายและของที่นี่ก็มีราคาถูกแถมสามารถต่อรองกันได้ หากคุณกำลังตามหา ข้าวของโบราณหรือของที่ระลึกแบบดั้งเดิมของรัสเซียที่ตลาดแห่งนี้รับรองว่าไม่ทำให้คุณผิดหวังเพราะนอกจากจะมีของที่กล่าวมาข้างต้น ที่นี่ก็ยังมีเครื่องประดับผ้าคลุมไหล่ฤดูหนาว หมวกขนสัตว์ โปสการ์ด หนังสือ นาฬิกา เป็นต้นและที่พิเศษสุดๆคือ พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่สามารถพูดไทยได้ ถือเป็นอีกหนึ่งที่ยอดฮิตที่ใคร
วางแผนมาช้อปปิ้งไม่ควรพลาดเลย นำท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์(ด้านนอก) (THE CATHEDRALOF CHRIST OUR SAVIOUR) วิหารที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริงปัจจุบันวิหารนี้ ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านถนนอารบัท ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัทเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันถนนอารบัท กลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน และเป็นแหล่งของศิลปินและจิตรกร และเป็นแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง รวมถึงยังเป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ และ ร้านกาแฟอีกด้วย
กลางวัน ** อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน**
14.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์
18.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทย แอร์เวย์เที่ยวบินที่ TG975
วันที่ 6 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
07.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ธ.ค.61 06ธ.ค.61 59,900 54,900 53,900 9,000 ราคาไม่รวมตั๋ว 35,900.-
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้