GTM-01 HKG07 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 4วัน3คืน SEP18 BY HX
ทัวร์ฮ่องกง HKG07 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์  พีคเทรม 4วัน3คืน SEP18 BY HX
เดินทาง เดือนกันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 17,999.-
โดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX)


เริ่มต้น 17,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง HKG07 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 4วัน3คืน SEP18 BY HX เดินทาง เดือนกันยายน 2561 ราคาเริ่มต้น 17,999.- โดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX)
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน – City GATE OUTLET – A Symphony of Lights
วันที่สาม ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
วันที่สี่ ชมวิวเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07ก.ย.61 10ก.ย.61 17,999 17,999 16,999 5,500
14ก.ย.61 17ก.ย.61 17,999 17,999 16,999 5,500
21ก.ย.61 24ก.ย.61 17,999 17,999 16,999 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้