GTM-01 HKG25 ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง 3วัน2คืน SEP-OCT18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง HKG25 ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง 3วัน2คืน
เดินทาง เดือนกันยายน-ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 14,999.-
โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)


เริ่มต้น 14,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง HKG25 ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง 3วัน2คืน เดินทาง เดือนกันยายน-ตุลาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 14,999.- โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlet Mall
วันที่สอง วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights
วันที่สาม ถนนนาธาน –อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน– ฮ่องกง – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
23ก.ย.61 25ก.ย.61 14,999 14,999 13,999 5,000
14ต.ค.61 16ต.ค.61 14,999 14,999 13,999 5,000
22ต.ค.61 24ต.ค.61 14,999 14,999 13,999 5,000
28ต.ค.61 30ต.ค.61 14,999 14,999 13,999 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้