GTM-01 HKG28 ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน2คืน SEP18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง HKG28 ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน2คืน 
เดินทาง เดือนกันยายน-ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 15,999.-
โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)


เริ่มต้น 15,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง HKG28 ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน2คืน เดินทาง เดือนกันยายน-ตุลาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 15,999.- โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS
วันที่สอง วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
วันที่สาม กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ก.ย.61 03ก.ย.61 15,999 15,999 14,999 5,000
08ก.ย.61 10ก.ย.61 15,999 15,999 14,999 5,000
21ก.ย.61 23ก.ย.61 15,999 15,999 14,999 5,000
26ต.ค.61 28ต.ค.61 15,999 15,999 14,999 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้