GTM-32 HKG10 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 3วัน2คืน SEP18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง HKG10 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 3วัน2คืน 
เดินทาง กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 10,900.-
โดยสายการบิน Cathey Pacific (CX)


เริ่มต้น 10,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง HKG10 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 3วัน2คืน เดินทาง กันยายน 2561 ราคาเริ่มต้น 10,900.- โดยสายการบิน Cathey Pacific (CX)
วันที่1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – กระเช้านองปิง 360 องศา-ซิตี้เกทเอาท์เลท - เมืองเซินเจิ้น (-/-/-)
วันที่2 เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านยางพารา– ร้านยา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ – ชมโชว์น้ำพุ พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง และ ไวน์แดง (B/L/D)
วันที่3 เมืองเซินเจิ้น - เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - รีพลัส เบย์ - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก - ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) พิเศษ !! เมนูห่านย่าง (B/L/-)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07ก.ย.61 09ก.ย.61 10,900 13,900 13,900 3,000
14ก.ย.61 16ก.ย.61 10,900 13,900 13,900 3,000
28ก.ย.61 30ก.ย.61 10,900 13,900 13,900 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้