GTM-04 TVXWE ทัวร์อินเดีย-เนปาล 4สังเวชนียสถาน 9D7N OCT18-MAR19 WE
GTM-04 TVXWE ทัวร์อินเดีย-เนปาล 4สังเวชนียสถาน  9D7N OCT18-MAR19 WE
เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
เริ่มต้น 26,999.-
บินด้วยสายการบิน Thai Smile


เริ่มต้น 26,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่แรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง ลัคเนาว์-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร-บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
วันที่สาม สาวัตถี-ลุมพินี (เนปาล)-วิหารมายาเทวี
วันที่สี่ ลุมพินี-กุสินารา-ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์
วันที่ห้า กุสินารา-ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย์-ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์-คยา
วันที่หก คยา-นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ-ราชคฤห์-เขาคิชกูฏ-คยา
วันที่เจ็ด คยา–วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา-พระพุทธเมตตา-พาราณสี
วันที่แปด พาราณสี–ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู-สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป- ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ-ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา-สนามบิน
วันที่เก้า สนามบินลัคเนาว์ – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13ต.ค.61 21ต.ค.61 26,999 26,999 26,999 8,500
20ต.ค.61 28ต.ค.61 29,999 29,999 29,999 8,500
09พ.ย.61 17พ.ย.61 26,999 26,999 26,999 8,500
23พ.ย.61 01ธ.ค.61 26,999 26,999 26,999 8,500
02ธ.ค.61 10ธ.ค.61 29,999 29,999 29,999 8,500
11ม.ค.62 19ม.ค.62 26,999 26,999 26,999 8,500
20ม.ค.62 28ม.ค.62 26,999 26,999 26,999 8,500
07ก.พ.62 15ก.พ.62 26,999 26,999 26,999 8,500
16ก.พ.62 24ก.พ.62 26,999 26,999 26,999 8,500
01มี.ค.62 09มี.ค.62 26,999 26,999 26,999 8,500
15มี.ค.62 23มี.ค.62 26,999 26,999 26,999 8,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้