GTM-33 JVN25 VIETNAM ดาลัท มุยเน่ โฮจิมินทร์ 4 วัน 3 คืน OCT 18 BY VZ
GTM-33 JVN25 VIETNAM ดาลัท มุยเน่ โฮจิมินทร์  4 วัน 3 คืน OCT 18 BY VZ
เดินทาง เดือนตุลาคม 2561
เริ่มต้น 12,900.-
โดยสายการบิน Viet Jet Air 


เริ่มต้น 12,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) -ดาลัท
วันที่2 ดาลัท-ฟานเทียต
วันที่3 ฟานเทียต(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-โฮจิมินห์
วันที่4 โฮจิมินห์-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12ต.ค.61 15ต.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,500
13ต.ค.61 16ต.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,500
20ต.ค.61 23ต.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,500
26ต.ค.61 29ต.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,500
27ต.ค.61 30ต.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,500
02พ.ย.61 05พ.ย.61 12,900 12,900 12,900 3,500
03พ.ย.61 06พ.ย.61 12,900 12,900 12,900 3,500
10พ.ย.61 13พ.ย.61 12,900 12,900 12,900 3,500
16พ.ย.61 19พ.ย.61 12,900 12,900 12,900 3,500
17พ.ย.61 20พ.ย.61 12,900 12,900 12,900 3,500
23พ.ย.61 26พ.ย.61 12,900 12,900 12,900 3,500
30พ.ย.61 03ธ.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,500
14ธ.ค.61 17ธ.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,500
28ธ.ค.61 31ธ.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้