GTM-42 WTG1108M สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน TG [MXP-ZRH] SEP-NOV 2018
GTM-42 WTG1108M สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน TG [MXP-ZRH] SEP-NOV 2018
เดินทาง 09-16 กันยายน / 14-21 พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น 67,900.-
โดยสายการบิน Thai Airways 


เริ่มต้น 67,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน
วันที่2 มิลาน – นั่งรถไฟเส้นทางเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส – ทิราโน – ดาวอส
วันที่3 ดาวอส – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – พักเมืองเซอร์แมท
วันที่4 แทซ – เซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สวิส ริเวียร่า โลซานน์ – เบิร์น
วันที่5 เบิร์น – นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา – อินเทอลาเค่น – ซุก
วันที่6 ซุก – ลูเซิร์น – น้ำตกไรน์ – ซูริค
วันที่7 ซูริค – สนามบิน – กรุงเทพฯ
วันที่8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09ก.ย.61 16ก.ย.61 75,900 75,900 75,900 18,900
14พ.ย.61 21พ.ย.61 75,900 75,900 75,900 18,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้