GTM-01 HKG08 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน AUG-DEC18 BY CX
ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3วัน2คืน 
เดินทาง  พฤษภาคม-ธันวามคม 2561
ราคาเริ่มต้น 17,900.-
โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX)


เริ่มต้น 17,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3วัน2คืน เดินทาง พฤษภาคม-ธันวามคม 2561 ราคาเริ่มต้น 17,900.- โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX)
วันแรก กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet -A Symphony of Lights
วันที่สอง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
วันที่สาม นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03ส.ค.61 05ส.ค.61 19,900 19,900 18,900 5,000
04ส.ค.61 06ส.ค.61 19,900 19,900 18,900 5,000
10ส.ค.61 12ส.ค.61 21,900 21,900 20,900 5,000
11ส.ค.61 13ส.ค.61 21,900 21,900 20,900 5,000
17ส.ค.61 19ส.ค.61 19,900 19,900 18,900 5,000
18ส.ค.61 20ส.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,000
24ส.ค.61 26ส.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,000
31ส.ค.61 02ก.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,000
01ก.ย.61 03ก.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,000
07ก.ย.61 09ก.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,000
14ก.ย.61 16ก.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,000
15ก.ย.61 17ก.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,000
21ก.ย.61 23ก.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,000
22ก.ย.61 24ก.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,000
06ต.ค.61 08ต.ค.61 19,900 19,900 18,900 5,000
12ต.ค.61 14ต.ค.61 21,900 21,900 20,900 5,000
13ต.ค.61 15ต.ค.61 21,900 21,900 20,900 5,000
26ต.ค.61 28ต.ค.61 19,900 19,900 18,900 5,000
27ต.ค.61 29ต.ค.61 19,900 19,900 18,900 5,000
08ธ.ค.61 10ธ.ค.61 21,900 21,900 20,900 5,000
30ธ.ค.61 01ม.ค.62 26,900 26,900 25,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้