GTM-01 HOK06 HOKKAIDO PREMIUM SO COOL 6D4N DEC18 By TG
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโดฤดูหนาว นั่งกระเช้าไฟฟ้าอุสุซาน สนุกสุดเหวี่ยงกับลานสกี
เดินทาง ธันวาคม 2561
เริ่มต้น 41,999.-
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)


เริ่มต้น 41,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
เที่ยวสุดฟิน ฮอกไกโด ฤดูหนาว นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน สนุกสุดเหวี่ยงกับลานสกี พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ , แช่ออนเซ็น
วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง ชิโตเสะ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง
วันที่สาม ลานกิจกรรมหิมะ– เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
วันที่สี่ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร- ศาลเจ้าฮอกไกโด– ดิวตี้ฟรี - MITSUI OUTLET
วันที่ห้า ฟรีเดย์อิสระ ช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่หก สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05ธ.ค.61 10ธ.ค.61 45,999 43,999 42,999 8,000
06ธ.ค.61 11ธ.ค.61 45,999 43,999 42,999 8,000
12ธ.ค.61 17ธ.ค.61 41,999 39,999 38,999 8,000
14ธ.ค.61 19ธ.ค.61 41,999 39,999 38,999 8,000
19ธ.ค.61 24ธ.ค.61 42,999 40,999 39,999 8,000
21ธ.ค.61 26ธ.ค.61 42,999 40,999 39,999 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้