GTM-01 NGO02 NAGOYA TAKAYAMA SPORTLIGHT IN OBARA 5D3N OCT - NOV18 BY JL
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ชมใบไม้เปลี่ยนสี เทือกเขาแอลป์ เพลิดเพลินกับซากุระและใบไม้แดง ณ โอบาระ
เดินทาง พฤศจิกายน 2561
เริ่มต้น 37,900.-
โดยสายการบิน JAPAN AIRLINE


เริ่มต้น 37,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ที่สุดแห่งธรรมชาติ..เที่ยวฟินๆ 2 เมือว ทาคายาม่า นาโกย่า ชมใบไม้เปลี่ยนสี เทือกเขาแอลป์ เพลิดเพลินกับซากุระและใบไม้แดง ณ โอบาระ พิเศษ!! แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – มัตซึโมโต้ – ปราสาทมัตซึโมโต้
วันที่สาม โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค – ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
วันที่สี่ ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ–นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะจิงกู - โทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
วันที่ห้า นาโกย่า - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
20พ.ย.61 24พ.ย.61 37,900 35,900 34,900 8,000
28พ.ย.61 02ธ.ค.61 37,900 35,900 34,900 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้