GTM-01 SIN14 SINGAPORE SUPER FUN 3D2N JUL-DEC18 BY SQ
ทัวร์สิงค์โปร SIN14 SINGAPORE SUPER FUN 3D2N 
เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม  2561
ราคาเริ่มต้น 11,888.- 
โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)


เริ่มต้น 11,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์สิงค์โปร SIN14 SINGAPORE SUPER FUN 3D2N เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 11,888.- โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –Merlion Park-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าโดม) –มารีน่าเบย์แซน– ชมโชว์ Spectra Light & Water Show
วันที่สอง อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUMตามอัธยาศัย
วันที่สาม วัดเจ้าแม่กวนอิม– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06ก.ค.61 08ก.ค.61 11,888 11,888 10,888 5,500
20ก.ค.61 22ก.ค.61 11,888 11,888 10,888 5,500
27ก.ค.61 29ก.ค.61 12,888 12,888 11,888 5,500
28ก.ค.61 30ก.ค.61 12,888 12,888 11,888 5,500
10ส.ค.61 12ส.ค.61 12,888 12,888 11,888 5,500
11ส.ค.61 13ส.ค.61 12,888 12,888 11,888 5,500
24ส.ค.61 26ส.ค.61 12,888 12,888 11,888 5,500
31ส.ค.61 02ก.ย.61 12,888 12,888 11,888 5,500
07ก.ย.61 09ก.ย.61 12,888 12,888 11,888 5,500
21ก.ย.61 23ก.ย.61 12,888 12,888 11,888 5,500
28ก.ย.61 30ก.ย.61 12,888 12,888 11,888 5,500
06ต.ค.61 08ต.ค.61 12,888 12,888 11,888 5,500
12ต.ค.61 14ต.ค.61 13,888 13,888 12,888 5,500
13ต.ค.61 15ต.ค.61 13,888 13,888 12,888 5,500
19ต.ค.61 21ต.ค.61 12,888 12,888 11,888 5,500
20ต.ค.61 22ต.ค.61 12,888 12,888 11,888 5,500
26ต.ค.61 28ต.ค.61 12,888 12,888 11,888 5,500
02พ.ย.61 04พ.ย.61 12,888 12,888 11,888 5,500
09พ.ย.61 11พ.ย.61 12,888 12,888 11,888 5,500
16พ.ย.61 18พ.ย.61 12,888 12,888 11,888 5,500
17พ.ย.61 19พ.ย.61 12,888 12,888 11,888 5,500
23พ.ย.61 25พ.ย.61 12,888 12,888 11,888 5,500
24พ.ย.61 26พ.ย.61 12,888 12,888 11,888 5,500
30พ.ย.61 02ธ.ค.61 12,888 12,888 11,888 5,500
01ธ.ค.61 03ธ.ค.61 12,888 12,888 11,888 5,500
07ธ.ค.61 09ธ.ค.61 12,888 12,888 11,888 5,500
08ธ.ค.61 10ธ.ค.61 13,888 12,888 12,888 5,500
14ธ.ค.61 16ธ.ค.61 12,888 12,888 11,888 5,500
15ธ.ค.61 17ธ.ค.61 12,888 11,888 11,888 5,500
21ธ.ค.61 23ธ.ค.61 13,888 13,888 12,888 5,500
22ธ.ค.61 24ธ.ค.61 13,888 13,888 12,888 5,500
28ธ.ค.61 30ธ.ค.61 14,888 14,888 13,888 5,500
29ธ.ค.61 31ธ.ค.61 14,888 14,888 13,888 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้