GTM-01 SIN15 SINGAPORE SUPER ENJOY 3D2N OCT-DEC18 BY 3K
ทัวร์สิงค์โปร SIN15 SINGAPORE SUPER ENJOY 3D2N 
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม  2561
ราคาเริ่มต้น 13,999.- 
โดยสายการบิน Jetstar (3K)


เริ่มต้น 13,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์สิงค์โปร SIN15 SINGAPORE SUPER ENJOY 3D2N เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 13,999.- โดยสายการบิน Jetstar (3K)
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – MERLION PARK - การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ SPETRA LIGHT & WATER SHOW
วันที่สอง อิสระทุกท่านท่องเที่ยว ช้อปปิ้งตามอัธยาสัย หรือเดินทางสู่เกาะมหาสนุก SENTOSA
วันที่สาม วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
20ต.ค.61 22ต.ค.61 1,699 16,999 16,999 4,000
17พ.ย.61 19พ.ย.61 13,999 13,999 13,999 4,000
01ธ.ค.61 13ธ.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,000
28ธ.ค.61 30ธ.ค.61 17,999 17,999 17,999 4,000
29ธ.ค.61 31ธ.ค.61 17,999 17,999 17,999 4,000
31ธ.ค.61 02ม.ค.62 22,999 22,999 22,999 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้