GTM-32 MFM01 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง แก้ปีชง เปิดดวงเศรษฐี 4วัน3คืน AUG-DEC18 BY FD
ทัวร์มาเก๊า MFM01 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง แก้ปีชง  เปิดดวงเศรษฐี 4วัน3คืน 
เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 9,999.-
โดยสายการบิน Air Asia (FD)


เริ่มต้น 9,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์มาเก๊า MFM01 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง แก้ปีชง เปิดดวงเศรษฐี 4วัน3คืน เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 9,999.- โดยสายการบิน Air Asia (FD)
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า –วัดอาม่า - ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ ร้านขายของฝาก - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียง มาเก๊า – จูไห่(-/-/D)
วันที่ 2 จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ / ไข่มุก – ร้านผ้าไหม– ร้านหยก– ตลาดใต้ดินกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ - พิเศษ !! โชว์วัฒนธรรม (B/L/D)
วันที่ 3 เซินเจิ้น –วัดกวนอู - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of China–หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ศิลปะวัฒนะธรรม พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง (B/L/D)
วันที่ 4 เซินเจิ้น –ฮ่องกง –วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ –ร้านหยก - จิมซาจุ่ย– ถนนนาธาน-มาเก๊า-สนามบินมาเก๊า (B/L/-)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
30ส.ค.61 02ก.ย.61 10,999 13,999 13,999 4,500
06ก.ย.61 09ก.ย.61 9,999 12,999 12,999 4,500
13ก.ย.61 16ก.ย.61 10,999 13,999 13,999 4,500
20ก.ย.61 23ก.ย.61 10,999 13,999 13,999 4,500
11ต.ค.61 14ต.ค.61 12,999 15,999 15,999 4,500
14ต.ค.61 17ต.ค.61 11,999 14,999 14,999 9,999
18ต.ค.61 21ต.ค.61 11,999 14,999 14,999 4,500
22ต.ค.61 25ต.ค.61 12,999 15,999 15,999 4,500
25ต.ค.61 28ต.ค.61 10,999 13,999 13,999 45,000
27ต.ค.61 30ต.ค.61 10,999 13,999 13,999 4,500
01พ.ย.61 04พ.ย.61 10,999 13,999 13,999 4,500
08พ.ย.61 11พ.ย.61 10,999 13,999 13,999 4,500
15พ.ย.61 18พ.ย.61 10,999 13,999 13,999 4,500
22พ.ย.61 25พ.ย.61 10,999 13,999 13,999 4,500
29พ.ย.61 02ธ.ค.61 10,999 13,999 13,999 4,500
06ธ.ค.61 09ธ.ค.61 11,999 14,999 14,999 4,500
08ธ.ค.61 11ธ.ค.61 13,999 16,999 16,999 4,500
13ธ.ค.61 16ธ.ค.61 11,999 14,999 14,999 4,500
20ธ.ค.61 23ธ.ค.61 11,999 14,999 14,999 4,500
30ธ.ค.61 02ม.ค.62 18,999 21,999 21,999 5,500
31ธ.ค.61 03ม.ค.62 18,999 21,999 21,999 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้